Hol kommune
Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 620_0620-2014
Administrativ enhet 620
Planident 0620-2014
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2014-2025
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.08.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 27.08.14.K.planbestemmmelser.pdf  
  Vedtak 12-00207-202_Saksutskrift_-_Kommuneplanens_arealdel_2014_-_2025._Sluttbehandling.--_343033_1_1.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse_2013_-25.pdf  
  Tegnforklaring KP_teiknforklaring.pdf  
  Arealplankart KP_forside_200115.pdf  
  Arealplankart KP_side2_200115.pdf  
Andre dokumenter Konsekvensutredning KU_2012_-_2min_(2).pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS_av_arealdelen_2013.pdf  
  Diverse 05.03.14_KONSEKVENSER_AV_ENDRINGER_I_KOMMUNEPLANENS_AREALDEL.pdf  
  SOSI-fil arealdel-2014.sos  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
04.11.2014 2014 / 4510   Godkjent PBL Disp fra krav til slokkevann i pbl § 27-1 Pbl § 27-1 Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Disp pbl § 27-1
  Vis i kart (+)
X: 6708911,46 Y: 446240,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.11.2014 2013 / 365   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avslag søknad disp for bygging av tilbygg til ekisterende hytte. LNF, villreinområde Tilbygg Vedtak Avslag disp tilbygg eksisterende hytte i LNF område, snaufjellet og villreinområde. Negativ uttalelse fra FM og villreinnemnda
  Vis i kart (+)
X: 6701353,48 Y: 449417,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.01.2015 2012 / 5716   Godkjent PBL Disp fra krav til slokkevann i hht PBL § 27-1 Krav til slikkevann § 27-1 Nybygg Vedtak Disp fra krav til slokkevann PBL § 27-1
  Vis i kart (+)
X: 6709003,67 Y: 446280,13
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.03.2015 2015 / 421   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Disp for bygging av båthus i LNF og 100 metersbelte LNF og byggeforbud i 100 metersbelte Nybygg Vedtak Disp LNF formål og bygging i 100 metersbelte for bygging av båthus
  Vis i kart (+)
X: 6699853,11 Y: 448566,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.03.2015 2015 / 615   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp plankrav og felles regulering for bygging av vei frem til eksisterende hytte Plankrav og krav til felles regulering Vesentlige terrenginngrep Vedtak Disp fra plankrav og krav om felles regulering for bygging av vei til eksisterende hytte
  Vis i kart (+)
X: 6695966,32 Y: 470390,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.04.2015 2015 / 1037   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Disp fra krav til slokkevann PBL § 27-4 Krav til slokkevann Nybygg Vedtak Disp krav til slokkevann
  Vis i kart (+)
X: 6703037,96 Y: 456782,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.04.2015 2012 / 839   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Disp krav til slokkevann Krav til slokkevann gitt i PBL § 27-1 Nybygg Vedtak Disp krav til slokkevann PBL § 27-1
  Vis i kart (+)
X: 6706510,45 Y: 448672
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.05.2015 2014 / 2601   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Disp for bygging av bod i 100 metersbelte Byggeforbud langs vann og vassdrag Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Disp for bygging av bod i 100 metersbelte fra vann
  Vis i kart (+)
X: 6707822,51 Y: 438298,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.06.2015 14 / 4778   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Disp. fra deleforbud langs vann; disp. fra LNF-formål LNF Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6719169,17 Y: 462683,78
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.01.2016 15 / 4565   Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Disp. fra plankrav og formål Boligformål Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6717613,48 Y: 464004,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2016 2015 / 2831   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Byggeforbud i LNF LNF Tilbygg Vedtak Dispensasjon for byggeforbud i LNF område
  Vis i kart (+)
X: 6695399,6 Y: 459509,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.05.2016 15 / 4079   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra plankrav i arealdelen pkt. 1.2. Dispensasjon fra plankrav, da tiltaket er i tråd med formålet arealet er avsatt til i arealdelen. En regulering ville sannsynligvis ikke medført annen arealbruk eller utnyttelse. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6705631,34 Y: 459992,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.05.2016 2016 / 608   Godkjent midlertidig Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Byggeforbud langs vassdrag   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6708148 Y: 440302,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.05.2016 2016 / 608   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Dispensasjon for byggeforbud langs vassdrag   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6708143,21 Y: 440297,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.06.2016 15 / 2813   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNF-formål og vern av vassdrag pbl. § 1-8. LNF-formål i arealdelen jf. pbl. § 11-7 nr. 5 og vern av vassdrag pbl. § 1-8 Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6720107,36 Y: 459078,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.06.2016 16 / 2348   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra forbud mot bygging i LNF-område. Delvis innvilgelse. Innvilget tilbygg på 3,4 kvm BYA, omsøkt 12. Fra LNF-formålene i arealdelen. Hardangerviddaplanen § 3.2. Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6703651,56 Y: 454721,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.08.2016 2016 / 3544   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruksendring fra barnehage til bolig   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6713174,95 Y: 458986,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.02.2017 2017 / 150517 16/00846 Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avslag på søknad om dispensasjon fra LNFR og byggegrense mot vassdrag. Ligger i nasjonalt villreingområde - Regional plan for Hardangervidda. Fare for uønsket dispensasjonspraksis og bit-for-bit-nedbygging i høyfjellet. LNFR, byggegrense mot vassdrag, nasjonalt villreinområde - Hardangerviddaplanen. Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6703475,4 Y: 439393,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.03.2017 2017 / 150517 15/01040 Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avslag på dipspensasjon fra LNFR og byggegrense mot vassdrag. Område avsatt til nasjonalt villreinområde i Regional plan for Hardangervidda. Vilkår ikke oppfylt for å kunne innvilge dipsmensasjon, fare for uønsket dispensasjonspraksis og bit-for-bit-nedbyg LNFR, byggegrense mot vassdrag og nasjonalt villreinområde. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6705672,65 Y: 453363,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.05.2017 2017 / 150517 17/00878 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Innvilget dispensasjon for anneks på 40 kvm, mot 30 tillatt i plan. SEFRAK-bygning, hallingstue. Total utnytting innenfor planbestemmelse.   Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6706138,27 Y: 458923,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2018 18 / 1028   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Felles avløpsanlegg LNF Utslippstillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6698794,24 Y: 467315,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2018 18 / 3366 18/03366 Godkjent PBL Dispensasjon fra slokkevann Slokkevann Tilbygg Vedtak Dispensasjon fra slokkevann
  Vis i kart (+)
X: 6709669,16 Y: 437850,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.12.2018 18 / 61218 18/04549 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan     Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6707377,31 Y: 461205,01
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
0620 Kommunens arealdel 2003- 2012
062008001 Kommunedelplan Seterdalen